ਮਨਸਾ ਜਿੱਲੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜਵਾਹੇ/ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾ ਦੀ ਗੇਜ ਸਲਿਪ: