ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਛਾਂਟੋ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ 01652-232088