ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਿਪਟੀ ਆਫਿਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੈਟੀਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇ ਨੀਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਡਿਪਟੀ ਆਫਿਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੈਟੀਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇ ਨੀਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡਿਪਟੀ ਆਫਿਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੈਟੀਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇ ਨੀਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਡਿਪਟੀ ਆਫਿਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੈਟੀਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇ ਨੀਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

06/03/2018 26/03/2018 ਦੇਖੋ (505 KB)