ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ
ਵਿਭਾਗ / ਏਜੰਸੀ ਨੰਬਰ
ਪੁਲਿਸ 100/181
ਅੱਗ 101
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108
ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ – ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
ਵਿਭਾਗ / ਏਜੰਸੀ ਨੰਬਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ-ਸਿਹਤ 104
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108
ਟੀ. ਬੀ. 18001216666
ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ 1800110456
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0091-172-2298543
ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 1800-180-2468
ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 1800-1800-0172
ਬਿਜਲੀ 1912
ਆਬਕਾਰੀ 18002582580
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 1091
ਸਿੱਖਿਆ 18001372215