ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

17/07/2018 31/07/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)