ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨ

ਛਾਂਟੋ:
ਗਊਸਾਲਾ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਊਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।…